Start

Klubben Racerne Opdrættere Til salg Udstillinger Kontakt Links
 
Om racerne Farver & mønstre Standard Galleri Bogen
 
 
 

 

Oversat version af FIFe's standard for de orientalske søskenderacer
Siameser, Balineser, Orientalsk kort- & langhår


 

FIFe’s original standard pdf. print

 

 

Appearance:
The ideal cat is svelte, elegant, with long tapering lines, supple and well muscled
Size: Medium

 

Fremtoning:
Den ideelle kat er slank og elegant med lange, tilspidsede linjer, smidig og muskuløs. Medium størrelse.

 

 

 

Head:
Medium size, in proportion to the body, well balanced; wedge shaped with straight lines. The wedge starts at the nose and gradually increases in width in straight lines on each side to the ears. There should be no whisker break in these two lines.
The skull viewed in profile is slightly convex.

     

Hoved:
Middel af størrelse, passer proportionelt til kroppen, velafbalanceret, kileformet med lige linjer. Kilen begynder ved næsen og øges i bredden mod ørerne i lige linje uden at blive brudt af knurhårspuderne. Set i profil er kraniet let konvekst.

 

 

Nose:
Long and straight contiuing the line from the forehead without any break.

Næse:
Lang og lige, fortsætter i lige linje fra panden uden nogen form for knæk.

 

 

Muzzle:
Narrow. Chin/Jaw of medium size.
The tip of the chin forms a vertical line with the tip of the nose.

Snudepartiet:
Smalt. Hage/kæbe af middel størrelse.
Hagespidsen danner en vertikal linje med næsetippen.

 

 

Ears:
Shape: Large and pointed, wide at the base. Placement: To continue the lines of the wedge.

Ører:
Form: Store, tilspidsede, åbne ved basen. Placeringen skal fortsætte kilens linjer.

 

 

Eyes:
Shape: Medium in size, neither protruding nor recessed. Almond in shape and set slightly slanted towards the nose to be in harmony with the lines of the wedge.

 

Øjne:
Middel størrelse, må hverken være udstående eller dybtliggende. Mandelformede, let skrånende mod næsen og i harmoni med kilens linjer.

 

 

 

Colour:
BAL/SIA: Intense deep blue.
OLH/OSH: Vivid, luminous green.
For white cats: Vivid, luminous green, deep blue or odd eyes (one green, one deep blue).

 

Øjenfarve:
BAL/SIA: Intens dyb blå
OSH/OLH: Strålende, lysende grønne. Ved hvide katte: Strålende, lysende grønne, dyb blå eller odd øjet (1 grønt og 1 dyb blå)

 

 

 

Neck:
Long and slender.

 

Hals:
Lang og slank

 

 

 

Body:
Long and svelte, well muscled but still dainty and elegant.
The shoulders are not wider than the hips.

 

Krop:
Lang, smidig, muskuløs, men stadig fin og elegant. Skuldrene er ikke bredere end hoften.

 

 

 

Legs:
Long and fine, in proportion to the body.
Paws small and oval.

 

Ben:
Lange og fine, i proportion til kroppen. Poterne små og ovale.

 

 

 

Tail:
Very long; thin, also at the base; tapers to a fine point.

 

Hale:
Meget lang og tynd også ved roden; ender i en fin spids.

 

 

 

Coat Structure:
OSH/SIA: Very short, fine, glossy, silky and lying close to the body.
Almost no undercoat.

 

Pelskvalitet:
SIA/OSH: Meget kort, fin, skinnende, silkeagtig, tætliggende.
Næsten ingen underpels.

 

 

 

BAL/OLH: Fine and silky; of medium length on the body, slightly longer at the frill and shoulders and on the tail, which forms a plume.
No woolly undercoat.

 

BAL/OLH: Fin og silkeagtig; middellang på kroppen, lidt længere ved kraven, på skuldrene og halen, som former en fjerlignende dusk.
Ingen ulden underpels.

 

 

 

Colour:
BAL/SIA:
Points: Mask in the face, points on ears, legs and tail. The colour on all points should be as even as possible. The mask must not extend over the entire head but is connected to the ears by tracings of colour.
Body colour: Even, slight shading on the flanks permissible but there must be a clear contrast between the points and the body colour.

 

Farve:
BAL/SIA:
Punkter - Maske i ansigtet, farver på ører, ben og hale. Farven på alle punkterne bør være så ensartet som muligt. Masken må ikke strække sig ud over hele hovedet, men skal være forbundet med ørerne via farvespor.
Kropsfarven: jævn, let schattering på siderne er tilladt, men der skal være en klar kontrast mellem punkterne og kropsfarven.

 

 

 

OLH/OSH:
Even in colour, without tabby markings or shading in non-agouti varieties. Whiskers and eye brows in harmony with the body colour.

 

OLH/OSH:
Jævn i farven uden tabbymarkeringer eller schattering i de ikke-agouti varieteter. Knurhår og øjenbryn skal harmonere med kropsfarven

 

 

 

SIA/BAL med hvidt
Pointed with white.
For the pattern refer to the General Part: colour varieties 01, 02 and 03.

Remarks:
BAL/SIA: Slight shading on the body harmonizing with the points' colour permissible.
A deeper body colour is allowed in older cats.

 

SIA/BAL med hvidt
Masket med hvidt. Der henvises til den generelle del af standarden angående farvefordeling ved 01, 02 og 03.

Bemærkning:
BAL/SIA: En let schattering på kroppen, der harmonerer med punktfarven, er tilladt.
En mørkere kropsfarve er tilladt hos ældre katte.

 

 

 

Faults:
BAL/SIA: Belly spots and spots on the flanks. Lighter coloured hairs or ticked hairs (brindling) in the points. Bars and stripes in the points, except for Tabby Points.

 

Fejl:
BAL/SIA: Mavepletter og pletter på siderne. Lysere farvede hår eller ticked hår (brindling) i punktfarven. Ringe eller striber i punktfarven undtaget hos tabbymaskede.

 

 

 

OLH/OSH: Tabby Bars in non-agouti varieties.

 

OLH/OSH:Tabbymønster i ikke-agouti varieteter.

 

 

 

Faults precluding the certificate:
BAL/SIA: Insufficient contrast between points and body colour.
Pigmentation faults/tendency of colour loss on the nose leather, on the paw pads and/or lips.
OLH/OSH: Eye colour which is more yellow than green.

 

Fejl der udelukker certifikat:
BAL/SIA: Utilstrækkelig kontrast mellem punktfarve og kropsfarve. Pigmenteringsfejl/tendens til tab af farve på næsespejl, på trædepuderne og/eller på læberne.
OSH/OLH: Øjenfarve der er mere gul end grøn.

 

 

 

Disqualification:
BAL/SIA: Any other eye colour than blue.
White toe/s or white spot/s in the coloured areas
in the varieties without white.
  Diskvalifikation:
BAL/SIA: Enhver anden øjenfarve end blå.
Hvid tå/tæer eller hvide pletter i de farvede områder
i varieteterne uden hvidt.

 


 
Points BAL/SIA OLH/OSH
Head 25 25
Eyecolour 15 15
Body   25 25
Coat Body colour 10 20
  Points 10  
Quality & texture 10 10
Condition 5 5
Total points 100 100

 

Point BAL/SIA OLH/OSH
Hoved 25 25
Øjenfarve 15 15
Krop   25 25
Pels Kropsfarve 10 20
  Punkterne 10  
Kvalitet og struktur 10 10
Kondition 5 5
Total point 100 100